Intézményi tanács


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. augusztus 30-ai módosítása minden iskola számára kötelezettségként írta elő az intézményi tanács megalakítását. 

Az intézményi tanácsok létrehozásának célja a helyi közösségek érdekképviselete, amelynek joga, hogy az állami fenntartó felé jelzéseket tegyen. Ezzel a felhatalmazásával élve segítheti, támogathatja intézményünk biztonságos és sikeres működését.

Az intézményi tanácsba a nevelőtestület, a szülői közösség, és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat egy-egy főt delegálhatott.

Tagjai

Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által delegált: Pásztor Mária

Szülői szervezet által delegált: Héja Ágnes

Az intézmény nevelőtestülete által delegált: Nagyné Tóth Mária – elnök

Iskolánkban az intézményi tanács 2013. október 15-én megalakult.

2014. 03. 6-án az Oktatási Hivatal Endre Király Általános Iskola Intézményi Tanácsa néven közhiteles nyilvántartásba vette, ügyrendjét meghatározta. 

Az intézményi tanács jogai és feladatai a hatályos jogszabályok alapján 

A Köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény) alapján:

(5) Az intézményi tanács

a) jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jön létre, a hatósági nyilvántartást a hivatal vezeti,

b) székhelye azonos az érintett iskola székhelyével,

c) tagjait az intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján a feladat ellátására,

d) elnökének az választható meg, aki életvitelszerűen az intézmény székhelyével azonos településen lakik,

 (6) Az intézményi tanács az iskola működésének támogatására alapítványt hozhat létre.

(7) Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az intézményi tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára.

(8)Az intézményi tanácsról az (5) bekezdés a) pontja alapján vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. Az intézményi tanácsról vezetett nyilvántartás tartalmazza az intézményi tanács hivatalos nevét.

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján:

121.§

(6) Az intézményi tanács dönt

a) működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról,

b) tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá

c) azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot az intézményi tanácsra átruházza.

(7) Az intézményi tanács véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az intézményi tanács véleményét a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv elfogadása, továbbá a köznevelési szerződés megkötése előtt.

(8) Az intézményi tanács feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését.

 

                                                                                              Balogné Csík Terézia

                                                                                                  intézményvezető

Facebook: